Đo đạc địa chính tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Đo đạc tại Thuận An Bình Dương

Thuận An, Bình Dương, Việt Nam