QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT MỚI NHẤT

File chi tiết đính kèm: Quyết định số 22/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018). Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 thay thế cho Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai quy định:

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa:

  • Đất ở tại Đô thị là 60 m2. Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 5m. Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 4m
  • Đất ở tại Nông thôn là 80m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m
  • Đất nông nghiệp tại Đô thị là 500 m2
  • Đất nông nghiệp tại Nông thôn là 1000 m2