BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỒNG NAI MỚI NHẤT

Ngày 31/12/2019 Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 – 2024, quyết định có hiệu lực ngày 1/1/2020. Cụ thể như sau:

Quyết định ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm 2020 – 2024:  Xem chi tiết

Phụ lục 1: Bảng giá đất trồng cây hàng năm: Xem chi tiết

Phụ lục 2: Bảng giá đất trồng cây lâu năm: Xem chi tiết

Phụ lục 3: Bảng giá đất rừng sản xuất: Xem chi tiết

Phụ lục 4: Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản: Xem chi tiết

Phụ lục 5: Bảng giá đất ở tại Đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 6: Bảng giá đất ở tại Nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 7: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 8: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 9: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 10: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 11: Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Xem chi tiết