Đo đạc địa chính tại Quốc lộ 51, huyện Long Thành, Đồng Nai

Quốc lộ 51, huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Phùng Hưng, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam