BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỒNG NAI MỚI NHẤT

Ngày 19.12.2022 Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Võ Tấn Đức đã ký ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 – 2024, quyết định có hiệu lực ngày 01/01/2023, thay thế cho Quyết định số 49/20192019 ngày 31/12/2019. Cụ thể như sau:

Quyết định ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm 2020 – 2024: QUYET-DINH-BAN-HANH-QUY-DINH-DIEU-CHINH-BO-SUNG-BANG-GIA-DAT-5-NAM-DODACDONGNAI-0939533586

Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020-2024: QUY-DINH-DIEU-CHINH-BO-SUNG-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 1: Bảng giá đất trồng cây hàng năm: BANG-GIA-DAT-TRONG-CAY-HANG-NAM-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 2: Bảng giá đất trồng cây lâu năm: BANG-GIA-DAT-TRONG-CAY-LAU-NAM-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 3: Bảng giá đất rừng sản xuất: BANG-GIA-DAT-RUNG-SAN-XUAT-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 4: Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản: BANG-GIA-DAT-NUOI-TRONG-THUY-SAN-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 5: Bảng giá đất ở tại Đô thị: BANG-GIA-DAT-O-DO-THI-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 6: Bảng giá đất ở tại Nông thôn: BANG-GIA-DAT-O-NONG-THON-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 7: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: BANG-GIA-DAT-THUONG-MAI-DICH-VU-DO-THI-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 8: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: BANG-GIA-DAT-THUONG-MAI-DICH-VU-NONG-THON-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 9: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: BANG-GIA-DAT-SAN-XUAT-KINH-DOANH-DO-THI-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 10: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: BANG-GIA-DAT-SAN-XUAT-KINH-DOANH-NONG-THON-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 11: Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: BANG-GIA-DAT-CONG-NGHIEP-CUM-CONG-NGHIEP-DODACDONGNAI-0939533586

Phụ lục 12: Bảng giá các loại đất tại các đảo, cù lao: BANG-GIA-DAT-CAC-DAO-VA-CU-LAO-DODACDONGNAI-0939533586

Tổng hợp phân nhóm đường giao thông chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: TONG-HP-PHAN-NHOM-DUONG-GIAO-THONG-CHINH-DODACDONGNAI-0939533586

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Bản đồ giao thông Đồng Nai

Bản đồ địa chính tỉnh Đồng Nai

Bản đồ giao thông TP Long Khánh

Tải file chất lượng cao: Nhấn vào đây

Bản đồ giao thông TP Long Khánh kết hợp với quy hoạch sử dụng đất

Tải file chất lượng cao: Nhấn vào đây

TP Long Khánh sở hữu vị trí trung tâm huyết mạch giữa các tỉnh thành

Bản đồ giao thông từ TP Long Khánh đến Sân bay Long Thành